Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου “Πρόληψη και αντιµετώπιση ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2019” [ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/03/2020]

Προϋπολογισμός:
414.500,00 Ευρώ (με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΣΑΕ 055 ΥΠ. ΕΣ. (250.000,00 €)
ΣΑΤΑ 2020 (164.500,00 €)
Κ.Α. 02.10.64.7333.003

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:
31/03/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
ΜΕΛΕΤΗ