Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου “Αποκατάσταση δρόμων από Πέρδικα Μηλιανών και από Βρυστό Μηλιανών προς Μηλιανά της Δ.Ε. Τετραφυλίας του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη” [ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/03/2020]

Προϋπολογισμός:
247.980,00 € (με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ (190.000,000 €)
ΣΑΤΑ 2020 (57.980,00 €)
Κ.Α. 02.10.64.7333.011

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:
26/03/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
ΜΕΛΕΤΗ