Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΓΑΛΑΝΙ ΜΕΧΡΙ ΛΕΙΒΑΔΑΚΙΑ – Π. ΘΑΝΑΡΕΪΚΟ Τ.Δ. ΔΙΑΣΕΛΛΟΥ” [ΕΣΠΑ-ΠΑΑ-2014-2020]

Προϋπολογισμός:
563.000.00 € (με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020” με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

ΕΝΑΡ. ΕΡΓΟΥ : 2018ΣΕ08210018 (ΟΠΣΑΑ:0006130046)
ΚΩΔ. ΣΑ: 082/1
Κ.Α.: 02.30.7341.001
CPV: 45233120-6

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:
08/10/2019,
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
ΜΕΛΕΤΗ (.zip)