Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου “Κατασκευή χώρων πολιτιστικών εκδηλώσεων και αθλοπαιδιών στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη” [ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/07/2020]

Προϋπολογισμός:
140.700,00 € (με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΣΑΕΠ 530 Π.ΗΠΕΙΡΟΥ (60.000,000 € και 55.000,00 €)
ΣΑΤΑ 2021 (25.700,00 €)
Κ.Α. 02.10.61.7326.002

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:
30/07/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
ΜΕΛΕΤΗ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ