Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου «Ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών στην Τοπική Κοινότητα Άνω Πέτρας Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη» [ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/07/2022 ώρα 10:00 πμ.]

Προϋπολογισμός:
150.000,00 € (με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ ΣΑΕ 571 ΥΠ.ΥΠΟΔ.

ΕΝΑΡ. ΕΡΓΟΥ : 2014ΣΕ57100004 

Κ.Α.:  02.10.64.7323.023

CPV: 45233222-1

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:
26/07/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)  .pdf   /  .hml  /   .html
ΜΕΛΕΤΗ-ΣΧΕΔΙΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ(07-07-2022)