Πρόσκληση Δ.Σ. 31-03-2021

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 26 Μαρτίου  2021
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ.: 991
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 31η του μήνα Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, (μέσω skype)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2018 Β΄ φάση».
  2. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση δρόμων στην περιοχή Κέδρος της Τ. Κ. Πέτρας Δ. Ε. Γεωργίου Καραϊσκάκη δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  3. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  4. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής φυσικού εδάφους δημοτικών έργων.
  5. Εξουσιοδότηση δημάρχου για σύνταξη και έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής του Θεμιστοκλή Κορέλη από δημοτικό δρόμο στην κοινότητα Πέτρας.
  6. Αίτηση της εταιρείας ΣΚΕΨΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στην περιοχή Τούργια της κοινότητας Μεγαλόχαρης».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας