Πρόσκληση Δ.Σ. 31-01-2020

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 27 Ιανουαρίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ.: 324
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 31η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Συγκρότηση επιτροπής κατάρτισης μητρώου αρρένων έτους 2019.
 2. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής Υπηρεσιών – Προμηθειών των υπηρεσιών του δήμου για το έτος 2020.
 3. Ορισμός δημοτικών συμβούλων που θα συμμετέχουν στην επιτροπή παραλαβής δημοτικών έργων έτους 2020.
 4. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση αγροτικών δρόμων στις περιοχές Τατσέϊκα, Ντόβρα Βελεντζικού και Σκουληκαριά».
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη έτους 2017».
 6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2017».
 7.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2017 Γ΄ φάση».
 8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση οδοποιίας από είσοδο μέχρι κέντρο Τ. Κ. Πηγών».
 9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση χώρων πέριξ του δημαρχείου δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση τοιχίου πλησίον δημοτικού καταστήματος στην Τ. Κ. Διασέλλου».
 11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση αποκατάσταση οδικού δικτύου οικισμών Ακροποταμιάς και Βελανιδιάς του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 12. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση βελτίωση κτιρίων Δ. Ε. Τετραφυλίας».
 13. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων στην Τ. Κ. Κλειδίου της Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».
 14. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση – βιοκλιματική παρέμβαση κέντρου οικισμού Άνω Καλεντίνης».
 15. Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
 16. Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους δημοτικού έργου.
 17. Διάθεση πίστωσης για κάλυψη δαπανών θέρμανσης σχολείων του δήμου.
 18. Συζήτηση πορίσματος επιτροπής δημοτικού συμβουλίου επί αιτήσεως Ελευθέριου Γ. Πολύζου.
 19. Συζήτηση επί αιτήσεως Λάκη Τζουβάρα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας