Πρόσκληση Δ.Σ. 30-11-2020

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 25  Νοεμβρίου  2020
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ.: 4929
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Καλείσθε να συμμετάσχετε στη δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, που θα διεξαχθεί  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’), μέσω skype την 30η Νοεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

 

    ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

  1. 5η Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2020.
  2. 6η Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2020.
  3. Αύξηση ωραρίου εργασίας καθαριστριών σχολείων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
  4. Αλλαγή θέσης του έργου «Βελτίωση δρόμων στην περιοχή Κέδρος  Τ. Κ. Πέτρας της Δ. Ε. Γεωργίου Καραϊσκάκη δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  5. Έγκριση έκθεσης 3ου Τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2020.
  6. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Οδοποιία δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη έτους 2018».
  7. Γνωμοδότηση για τις μεταβολές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ν. Άρτας για το σχολικό έτος 2021 – 2022.
  8. Γνωμοδότηση για τις μεταβολές σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ν. Άρτας για το σχολικό έτος 2021 – 2022.
  9. Καθιέρωση σε 12ωρη και 24ωρη λειτουργία και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, υπηρεσιών του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη.
  10. Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2021.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας