Πρόσκληση Δ.Σ. 30-04-2020

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 24 Απριλίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ.: 1421
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείσθε να συμμετάσχετε στη δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, που θα διεξαχθεί  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’), μέσω Cisco WebEx την 30η Απριλίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Αποδοχή μελέτης του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου στους οικισμούς Κλαγκέικα και Βρακοζωνέικα της Τ. Κ. Άνω Καλεντίνης».
  2. Αποδοχή μελέτης του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου στους οικισμούς  Λιακτσήρα και Καψάλι της Τ. Κ. Άνω Καλεντίνης»
  3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση δρόμου στην περιοχή Σκουληκαριάς στην περιοχή Κουτσουρέϊκα – Ράχη».
  4. Συγκρότηση επιτροπών οριστικής παραλαβής έργων.
  5. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Βελτίωση δρόμου από Γαλάνι μέχρι Λειβαδάκια – π. Θαναρέϊκο Τ.Δ. Διασέλλου».
  6. 1η τροποποίηση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έργων έτους 2020.
  7. Περί λήψης μέτρων λόγω του COVID – 19.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας