Πρόσκληση Δ.Σ. 29-11-2019

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 25 Νοεμβρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ.: 5419
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 29η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Ορισμός δημοτικών συμβούλων για τη συγκρότηση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου.
 2. 5η τροποποίηση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2019.
 3. Έγκριση διενέργειας της Υπηρεσίας «Αποκομιδή απορριμμάτων ΔΕ Τετραφυλίας έτους 2020».
 4. Έγκριση ανταλλαγής απορριμματοφόρου οχήματος με το δήμο Αρταίων.
 5. Έγκριση μίσθωσης δημοτικών ακινήτων.
 6.  Έγκριση διενέργειας Υπηρεσίας για παροχή εργατοτεχνικού προσωπικού.
 7. Καθορισμός μισθώματος δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Μεγαλόχαρης.
 8. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του δήμου.
 9. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με την Π. Ε. Άρτας και το δήμο Ν. Σκουφά για το έργο «Αποκατάσταση βατότητας τμήματος οδού Δημαριού Κομπότι».
 10. Γνωμοδότηση για τις μεταβολές σχολικών μονάδων του δήμου για το έτος 2020-2021.
 11. Αποδοχή μελέτης του έργου «Αποκατάσταση οδοποιίας προς Λητέσι και Γερομαυρή του δήμου Γ. Καραϊσκάκη».
 12. Αποδοχή μελέτης του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου Παλαιοχωρακίου δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη στο σημείο κατεύθυνσης προς Μεγάρχη δήμου Ν. Σκουφά».
 13. Αποδοχή μελέτης του έργου «Συντήρηση – βελτίωση οδικού δικτύου της Τ.  Κ. Βελεντζικού Δήμου Γ. Καραϊσκάκη».
 14. Αποδοχή μελέτης του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου στην περιοχή Σταυροφόρος της Τ. Κ. Πηγών».
 15. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση – βιοκλιματική παρέμβαση κέντρου οικισμού Άνω Καλεντίνης».
 16. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση κτιρίων σχολικών μονάδων δήμου Γ. Καραϊσκάκη».
 17. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση δρόμων και διευθέτηση όμβριων υδάτων στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση αποκατάσταση του δρόμου από Πέρδικα Μηλιανών προς επαρχιακό δρόμο Άρτα – Καρδίτσα».
 19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων της Τ. Κ. Ελάτης, αποπεράτωση εργασιών δημοτικού κτιρίου της Τ. Κ. Ρετσιανών και αποκατάσταση δρόμων προς άγιο Βλάσιο Δημαριού».
 20. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων στην Τ. Κ. Σκουληκαριάς της Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».
 21. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων στην Τ. Κ. Κλειδίου της Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».
 22. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση χώρων πέριξ του δημαρχείου του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 23. Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής παραλαβής δημοτικών έργων.
 24. Συγκρότηση επιτροπών για το έργο «Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης στον οικισμό στον οικισμό Πέτρα της Τ. Κ. Κλειδίου του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 25. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 26. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το Σύνδεσμο ύδρευσης Πέτρας, Διασέλλου κλπ. για την υλοποίηση της υπηρεσίας «Συντήρηση δεξαμενών ύδρευσης του Συνδέσμου ύδρευσης Πέτρας, Διασέλλου κλπ.».
 27. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το Σύνδεσμο ύδρευσης Πέτρας, Διασέλλου κλπ. για την υλοποίηση της υπηρεσίας «Εργασίες συντήρησης δικτύων ύδρευσης του Συνδέσμου ύδρευσης Πέτρας, Διασέλλου κλπ.»
 28. Αποδοχή ένταξης της πράξης «Βιωματικές δράσεις διατήρησης και ανάδειξης της μουσικής πολιτιστικής κληρονομιάς κοιλάδας του Αχελώου» στο ΠΑΑ 2014 -2020.
 29. Αποδοχή ένταξης της πράξης «ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υλοποίησης Κέντρων Αθλοπαιδιών δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη» στο ΠΑΑ 2014 -2020.
 30. Αποδοχή συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», Α.Π. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ» – Εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ.
 31. Αποδοχή συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», Α.Π. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ» – πυροπροστασία σχολείων.
 32. Τροποποίηση αίτησης ένταξης έργου στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – (γήπεδο Μεσοπύργου).
 33. Αποδοχή ένταξης της πρότασης «Smart energy saving, energy upgrade and energy efficiency models in public buildingsby using advanced Information and Communications Technology (ICT) and Building Management Systems (BMS) – (SMENSWICT)» στο πρόγραμμα INTERREG IPA Cross-border Programme “Greece-Albania 2014-2020”.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας