Πρόσκληση Δ.Σ. 29-07-2019

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 25 Ιουλίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ.: 3338
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:   T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 29η του μήνα Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Παραχώρηση – κατά χρήση – της πλατείας Γρέβιας στον Σύλλογο Γρεβιωτών για διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος