Πρόσκληση Δ.Σ. 28-03-2022

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 23 Μαρτίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ.: 754
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

 

               ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                

Παρακαλούμε όπως την 28η του μήνα Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου και με τηλεδιάσκεψη (μέσω skype), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έγκριση έκθεσης 4ου τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2021.
  2. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου στην περιοχή Σταυροφόρος της Τ. κ. Πηγών».
  3. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής δημοτικού έργου.
  4. Κατανομή πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του δήμου.
  5. Καθιέρωση λειτουργίας υπηρεσιών του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη για το έτος 2022.
  6. Συζήτηση επί πορίσματος επιτροπής για την υπόθεση της κ. Ευτυχίας Τσιούνη κατοίκου Άνω Πέτρας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος