Πρόσκληση Δ.Σ. 28-02-2022

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 24 Φεβρουαρίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ.: 473
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

 

               ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                

Παρακαλούμε όπως την 28η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη (μέσω skype), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Συγκρότηση επιτροπής κατάρτισης μητρώου αρρένων έτους 2021.
 2. Ορισμός δημοτικών συμβούλων που θα μετέχουν στην επιτροπή παραλαβής έργων έτους 2022.
 3. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης/παραλαβής υπηρεσιών/προμηθειών των υπηρεσιών του δήμου για το έτος 2022.
 4. Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.
 5. Συγκρότηση επιτροπής για την εκτέλεση διοικητικών πράξεων κλπ. και για την προσωρινή αφαίρεση αδειών καταστημάτων.
 6. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής δημοτικών έργων.
 7. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση σχολείων και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων δήμου Γ. Καραϊσκάκη».
 8. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή χώρων πολιτιστικών εκδηλώσεων και αθλοπαιδιών στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 9. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση κοινόχρηστου περιβάλλοντα χώρου ανενεργού δημοτικού σχολείου Κλειδίου».
 10. Παραχώρηση κατά χρήση αίθουσας του δημοτικού σχολείου Άνω Πέτρας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Άνω Πέτρας.
 11. Παραχώρηση κατά χρήση του δημοτικού σχολείου Διχομοιρίου στον Εξωραϊστικό & Εκπολιτιστικό Σύλλογο των απανταχού Διχομοιριωτών.
 12. Καθορισμός μισθώματος ακινήτου στην κοινότητα Καστανιάς για την μίσθωση στην εταιρεία ΟΤΕ Α. Ε.
 13. Κατανομή πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του δήμου.
 14. Καθιέρωση λειτουργίας υπηρεσιών του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη για το έτος 2022.
 15. Γνωμοδότηση επί ΜΠΕ του έργου «ΜΥΗΕ Γρέβια, 1,008MW, επί του Ρέματος Βουρλιές Τ. Κ. Πηγών Δ. Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 16. Επικαιροποίηση απόφασης επιβολής τέλους ύδρευσης.
 17. Επικαιροποίηση απόφασης επιβολής τέλους φωτισμού – καθαριότητας.
 18. Επικαιροποίηση απόφασης επιβολής Τ. Α. Π.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος