Πρόσκληση Δ.Σ. 27-03-2020 (Ψήφιση Π/Υ & ετήσιου προγράμματος δράσης 2020)

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 23 Μαρτίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ.: 1149
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 27η του μήνα Μαρτίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Ψήφιση προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης του δήμου έτους 2020.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ:
Εισηγητική έκθεση Έσοδα-Έξοδα 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας