Πρόσκληση Δ.Σ. 26-02-2021 (Ψήφιση Π/Υ & ετήσιου προγράμματος δράσης 2021)

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 22 Φεβρουαρίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ.: 570
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 26η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30 προσέλθετε σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη (μέσω skype), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

  1. Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Γ. Καραϊσκάκη οικονομικού έτους 2021.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας