Πρόσκληση Δ.Σ. 25-09-2020

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 21 Σεπτεμβρίου  2020
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ.: 4003
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε όπως την 25η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Οδοποιία Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη έτους 2018».
 2. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες έτους 2018 Β΄ φάση».
 3. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση βατότητας άρση επικινδυνότητας δρόμων Τ. Κ. Καστανιάς».
 4. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της πράξης με το ακρωνύμιο EXTROVERT ROODS  του προγράμματος Interreg IPA II – ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ 2014 – 2020.
 5. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής δημοτικών έργων.
 6. Συγκρότηση επιτροπών Φυσικού εδάφους δημοτικών έργων.
 7. Συγκρότηση επιτροπών χαρακτηρισμού εδαφών δημοτικών έργων.
 8. Συγκρότηση επιτροπών ελέγχου και ποιότητας των υλικών δημοτικών έργων.
 9. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής αφανών εργασιών δημοτικών έργων.
 10. Έγκριση σύνδεσης της Ι. Μ. Σέλτσου στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
 11. 4η τροποποίηση προϋπολογισμού και Τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2020.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας