Πρόσκληση Δ.Σ. 22-02-2019

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 18 Φεβρουαρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ.: 712
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ:   T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 22η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

   1. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων έτους 2019.
   2. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής φυσικού εδάφους δημοτικών έργων.
   3. Συγκρότηση επιτροπών για το έργο «Αποκατάσταση οδού στην Τ. Κ. Σκουληκαριάς στην περιοχή Κουτσουρέϊκα – Ράχη».
   4. Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
   5. Αποδοχή μελέτης του έργου «Αποκατάσταση δρόμων στις Τ. Κ. Μεσοπύργου και Άνω Πέτρας».
   6. Έγκριση έκθεσης 4ου τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2018.
   7. Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών – υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
   8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση δρόμου από Κέντρο Υγείας Άνω Καλεντίνης προς Ιερά Μονή Ροβέλιστας».
   9. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου στην Άνω Καλεντίνη».
   10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση βατότητας οδοποιίας στον οικισμό Αγίας Παρασκευής Τ. Κ. Κλειδιού του δήμου Γ. Καραϊσκάκη».
   11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση βατότητας δρόμου στον οικισμό Καλαπιδιά Τ. Δ. Καστανιάς».
   12. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Οδοποιία δήμου Γ. Καραϊσκάκη έτους 2017».
   13. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού έτους 2019.
   14. Έγκριση και  αποδοχή  μελετών των υποέργων της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ»
   15. Έγκριση υποβολής αιτήματος πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ» και αποδοχής  της  συμμετοχής  στα  πλαίσια της Γ’ πρόσκλησης του Α.Π.1  «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2018» του χρηματοδοτικού προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Πράσινου Ταμείου
   16. Έγκριση και  αποδοχή  μελετών των υποέργων της Πράξης “Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη”  
   17. Έγκριση και  αποδοχή  μελετών των υποέργων της Πράξης «Νέες  αθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
   18. Αποδοχή μελέτης της υπηρεσίας σύνταξης της μελέτης προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση πιστοποιημένου εξοπλισμού οργάνων (γενικής χρήσης και χρήσης ΑΜΕΑ) από ανακυκλωμένα υλικά, διατάξεων ασφάλειας και φωτισμού μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης στις υφιστάμενες παιδικές χαρές Δ. Ε. Γεωργίου Καραϊσκάκη».
   19. Αποδοχή μελέτης της υπηρεσίας σύνταξης της μελέτης προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση πιστοποιημένου εξοπλισμού οργάνων (γενικής χρήσης και χρήσης ΑΜΕΑ) από ανακυκλωμένα υλικά, διατάξεων ασφάλειας και φωτισμού μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης στις υφιστάμενες παιδικές χαρές Δ. Ε. Τετραφυλίας και Ηρακλείας».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος