Πρόσκληση Δ.Σ. 20-05-2020

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 15 Μαΐου 2020
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ.: 1689
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 20η του μήνα Μαΐου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής φυσικού εδάφους δημοτικών έργων.
  2. Συγκρότηση επιτροπών του έργου «Αποκατάσταση των οδικών δικτύων της Τ. Κ. Άνω Καλεντίνης».
  3. Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής δημοτικών έργων.
  4. Συζήτηση επί εισήγησης διακοπής εργασιών του έργου «Συντήρηση σχολείων και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων δήμου Γ. Καραϊσκάκη».
  5.  Συζήτηση επί εισήγησης διακοπής εργασιών του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2018».
  6. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση δρόμων στις Τ. Κ. Μεσοπύργου και Άνω Πέτρας».
  7. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Βελτίωση δρόμων στην περιοχή Κέδρος Τ.Κ. Πέτρας Δ.Ε. Γεωργίου Καραϊσκάκη δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  8. Έγκριση διενέργειας υπηρεσιών.
  9. Τροποποίηση της εγκεκριμένης πράξης «Νέες αθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  10. Τροποποίηση αίτησης χρηματοδότησης της Πράξης «Αναβάθμιση προσβασιμότητας και εξυπηρέτησης  ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας