Πρόσκληση Δ.Σ. 19-08-2020

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 12 Αυγούστου  2020
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ.: 3440
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 19η του μήνα Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της ιστορικής έδρας στις Πηγές Άρτας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

  1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας οικισμού Μηλιανών».
  2. Μεταστέγαση Νηπιαγωγείου Κλειδίου για το σχολικό έτος 2020 – 2021.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας