Πρόσκληση Δ.Σ. 18-12-2020

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 14 Δεκεμβρίου  2020
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ.: 5235
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 18η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 προσέλθετε σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη (μέσω skype), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 1. Κατανομή πίστωσης 27.500,00 € για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του δήμου.
 2. Έγκριση διενέργειας υπηρεσιών.
 3. Τροποποίηση αποφάσεων του Δ. Σ. για συγκρότηση επιτροπών παραλαβής φυσικού εδάφους δημοτικών έργων  (λόγω αλλαγής επιβλέποντα έργου).
 4. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση δρόμων Τ. Κ. Δημαρίου και Κλειδίου προς περιοχές Φωτοπουλέικα, Αντωνέικα και Γεμμέικα».
 5. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Οδοποιία δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη έτους 2018».
 6. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2018».
 7. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2018 Β΄ φάση».
 8. Συμπλήρωση της αριθ. 171/2020 απόφασης του Δ. Σ. για Καθιέρωση σε 12ωρη και 24ωρη λειτουργία και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, υπηρεσιών του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη.
 9. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής έργου.
 10. Επικαιροποίηση αποφάσεων επιβολής τέλους ύδρευσης.
 11. Επικαιροποίηση αποφάσεων επιβολής τέλους φωτισμού – καθαριότητας.
 12. Επικαιροποίηση αποφάσεων επιβολής Τ. Α. Π.
 13. Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών από σεισμό.
 14. Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών από πλημμύρα.
 15. Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών από πυρκαγιά.
 16. Αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία ΣΚΕΨΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ για μίσθωση έκτασης 2.600 στρεμμάτων στην  Κοινότητα Μεγαλόχαρης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας