Πρόσκληση Δ.Σ. 18-10-2019

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 14 Οκτωβρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ.: 4655
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 18η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2018».
 2. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση  αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων στην Τ. Κ. Σκουληκαριάς της Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».
 3. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση  αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων στην Τ. Κ. Κλειδιού της Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη
 4. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση των δρόμων στην Τ. Κ. Πηγών».
 5. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση χώρων πέριξ του δημαρχείου του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 6. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου προς Μάραθο Τ. Κ. Διασέλου».
 7. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής φυσικού εδάφους δημοτικών έργων.
 8. Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής παραλαβής δημοτικών έργων.
 9. Ανάκληση της με αριθμό 134/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 10. Ορισμός μελών του Δ. Σ. της κοινωφελούς επιχείρησης του δήμου.
 11. Ορισμός μελών Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 12. Ορισμός μελών Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 13. Ορισμός δημοτικών συμβούλων για την επιτροπή ελέγχου του πίνακα δηλωθέντων στρεμμάτων περιοχής άρδευσης Γρέβιας.
 14. Γνωμοδότηση για τα ετήσια προγράμματα έργων και εργασιών Ανάπτυξης της μη Δημόσιας Δασοπονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.
 15. Έγκριση διενέργειας υπηρεσιών.
 16. Κατανομή πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του δήμου.
 17. Καθιέρωση σε 12ωρη και 24ωρη λειτουργία και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, υπηρεσιών του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη.
 18. Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.
 19. Ορισμός δημοτικού συμβούλου για την επιτροπή ελέγχου επιχειρήσεων σταυλισμού ζώων.
 20. Συγκρότηση επιτροπής για την εκτέλεση διοικητικών πράξεων κλπ. και για την προσωρινή αφαίρεση αδειών καταστημάτων.
 21. Παράταση διάρκειας σύμβασης με τη Γ. Γ. Α. για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 22. Αποδοχή ένταξης της πρότασης «Smart energy saving, energy upgrade and energy efficiency models in public buildingsby using advanced Information and Communications Technology (ICT) and Building Management Systems (BMS) – (SMENSWICT)» στο πρόγραμμα INTERREG IPA Cross-border Programme “Greece-Albania 2014-2020” .
 23. Εκλογή αντιπροσώπου του δήμου στο Δ. Σ. του ΦΟΔΣΑ.
 24. Εκλογή αντιπροσώπων στην ΠΕΔ.
 25. Σύνταξη τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2020.
 26. Αίτηση Ευάγγελου Φελέκη του Σοφοκλή.
 27. Αίτηση Ευάγγελου Φελέκη του Αποστόλου.
 28. Αίτηση Πολύζου Ελευθέριου του Γεωργίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας