Πρόσκληση Δ.Σ. 18-07-2019

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 11 Ιουλίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ.: 3124
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:   T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως, την 18η του μήνα Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση των δρόμων στην Τ. Κ. Πηγών».

2. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων της Τ. Κ. Ελάτης, Αποπεράτωση εργασιών δημοτικού κτιρίου της Τ. Κ. Ρετσιανών και αποκατάσταση δρόμου προς Άγιο Βλάσιο Δημαριού».

3. Αποδοχή της μελέτης «Μελέτη για την προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου διαρροών δικτύου ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Τετραφυλίας και Ηρακλείας».

4. Αποδοχή της μελέτης «Μελέτη για την προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος χλωρίωσης δικτύου ύδρευσης δημοτικής ενότητας Γεωργίου Καραϊσκάκη».

5. Αποδοχή δωρεάς σύνταξης της μελέτης «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».

6. Αποδοχή ένταξης χρηματοδότησης της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού βιωματικής ψυχαγωγίας ανηλίκων Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».

7. Αποδοχή μελέτης του έργου «Αποκατάσταση δρόμων Τ. Κ. Σκουληκαριάς της Δ. Ε. Γεωργίου Καραϊσκάκη».

8. Αποδοχή μελέτης του έργου «Επείγουσες παρεμβάσεις αποκαταστάσεις οδών, παρεμβάσεων – άρση απομόνωσης περιοχών και τοπικών κοινοτήτων, που προκλήθηκε από ακραία καιρικά φαινόμενα στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη».

9. Αποδοχή μελέτης του έργου «Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης στον οικισμό Πέτρα της Τ. Κ. Κλειδίου του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».

10. Παραχώρηση χώρων για διοργάνωσης εκδηλώσεων.

11. 2η Τροποποίηση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Έργων οικονομικού έτους 2019.

12. Σχετικά με την ύδρευση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος