Πρόσκληση Δ.Σ. 17-12-2021

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 13 Δεκεμβρίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ.: 4613
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

 

               ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                

Παρακαλούμε όπως την 17η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 προσέλθετε σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη (μέσω skype), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποπεράτωση εργασιών στις εγκαταστάσεις της Τ. Κ. Σκουληκαριάς του δήμου Γ. Καραϊσκάκη».
  2. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή – συντήρηση αύλειου χώρου Γυμνασίου – Λυκείου Άνω Καλεντίνης Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  3. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου στην περιοχή Σταυροφόρος της Τ. Κ. Πηγών».
  4. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2019».
  5. Κατανομή πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του δήμου.
  6. Κατανομή πίστωσης για κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων του δήμου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας