Πρόσκληση Δ.Σ. 14-02-2020

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 10 Φεβρουαρίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ.: 524
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 14η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Συγκρότηση επιτροπής διαβούλευσης δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη.
  2. Συγκρότηση επιτροπής για την εκτέλεση διοικητικών πράξεων κλπ. για την προσωρινή αφαίρεση αδειών καταστημάτων έτους 2020.
  3. Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων έτους 2020.
  4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση δρόμου από τον οικισμό Πλακουτσέικα προς Ιερά Μονή Ροβέλιστα».
  5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου στον οικισμό Λαγκάδα της Τ. Κ. Μηλιανών».
  6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και συντήρηση δημοτικών κτιρίων δήμου Γ. Καραϊσκάκη».
  7. Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής παραλαβής δημοτικών έργων.
  8. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής φυσικού εδάφους δημοτικών έργων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας