Πρόσκληση Δ.Σ. 12-04-2019

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 8 Απριλίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ.: 1584
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ:   T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 12η του μήνα Απριλίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Αποδοχή της μελέτης του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2018 β΄ φάση».
  2. Έγκριση διενέργειας Υπηρεσιών.
  3. Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών – υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
  4. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής φυσικού εδάφους δημοτικών έργων.
  5. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση – επισκευή δικτύων ύδρευσης στη Δ. Ε. Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  6. Έγκριση τροποποίησης της απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου για το ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης έτους 2019.
  7. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης η οποία τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη.
  8. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης στην Ι. Μ. Σέλτσου για την επέτειο του χαλασμού των Σουλιωτών την 23-4- 1804 από τα στρατεύματα του Αλί Πασά.
  9. Διάθεση πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος