Πρόσκληση Δ.Σ. 08-08-2022 (δια περιφοράς συνεδρίαση)

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 04 Αυγούστου 2022
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ.: 2462
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 08η του μήνα Αυγούστου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα προσέλθετε σε συνεδρίαση διά περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) από ώρα 10:00΄ έως 12:00’ πρωινή για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Παραχώρηση κατά χρήση της πλατείας του δημοτικού σχολείου Μηλιανών για διοργάνωση εκδηλώσεων.

 

Παρακαλούνται οι κυρίες/κύριοι δημοτικές/κοι σύμβουλοι, την ανωτέρω αναφερόμενη ώρα, να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση από την οποία έλαβαν την πρόσκληση , την (τυχόν) τοποθέτησή τους και την ψήφο τους σχετικά με το θέμα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος