Πρόσκληση Δ.Σ. 08-04-2021 (δια περιφοράς συνεδρίαση)

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 08 Απριλίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ.: 1161
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 08η του μήνα Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση διά περιφοράς, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έκδοση ψηφίσματος για το θάνατο του Δημοτικού Συμβούλου Γαλύφα Αθανασίου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας