Πρόσκληση Δ.Σ. 08-03-2019

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 04 Μαρτίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ.: 930
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ:   T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 08η του μήνα Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Έγκριση πρόσληψης μόνιμου προσωπικού για την στελέχωση οργανικών μονάδων του δήμου Γ. Καραϊσκάκη για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».
 2. Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών – υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
 3. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση οδών περιμετρικά δημαρχείου και διαμόρφωση πλατείας δημαρχείου».
 4. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής φυσικού εδάφους δημοτικών έργων.
 5. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης
 6. Αίτηση της εταιρείας COSMOTE για τροποποίηση σύμβασης χρησιδανείου με τον ΟΤΕ στα Μηλιανά Άρτας.
 7. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου τοξωτής γέφυρας (καμάρα Βρατσίστα) Τ. Κ. Άνω Καλεντίνης δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 8. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Αποκατάσταση δρόμων από Πέρδικα Μηλιανών και από Βρυστό Μηλιανών προς Μηλιανά της Δ. Ε. Τετραφυλίας του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 9. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Αποκατάσταση ζημιών περιβάλλοντος χώρου κτιρίου αγροτικού ιατρείου στον οικισμό Πλαιοχωράκι της Δ. Ε. Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 10. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Αποκατάσταση ζημιών στις Τ. Κ. Διασέλλου και Άνω Πέτρας που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα».
 11. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Αποκατάσταση δρόμων στην Τ. Κ. Σκουληκαριάς της Δ. Ε. Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 12. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Αποκατάσταση βατότητας – άρση επικινδυνότητας δρόμων Τ. Κ. Καστανιάς».
 13. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Αποκατάσταση του οδικού δικτύου στους οικισμούς Κλαγκέικα και Βρακοζωνέικα της Τ. Κ. Άνω Καλεντίνης».
 14. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Αποκατάσταση του οδικού δικτύου στους οικισμούς Λιακτσίρα και Καψάλη της Τ. Κ. Άνω Καλεντίνης».
 15. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Αποκατάσταση δρόμων μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα στους οικισμούς Άγιο Νικόλαο και Γρέβια της Τ. Κ. Πηγών του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 16. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης στον οικισμό Πέτρα της Τ. Κ. Κλειδίου του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 17. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου της Τ. Κ. Βελεντζικού του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 18. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2019».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος