Πρόσκληση Δ.Σ. 06-07-2020 (δια περιφοράς συνεδρίαση)

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 03 Ιουλίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ.: 2737
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε όπως την 06η του μήνα Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 προσέλθετε στην δια περιφοράς συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του παρ. 5 Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 184 του Νόμου 4635/2019 – «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων», για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

                                            ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

  1. Καθορισμός θέσεων μαθητείας ΕΠΑ. Λ – ΕΠΑ. Σ για το σχολικό έτος 2020 – 2021.

 

 

Παρακαλούμε  για την αποστολή της γνώμης και της ψήφου σας επί του θέματος με γραπτό μήνυμα στο τηλέφωνο του προέδρου 6945872468 ή στο mail – kourtesasgiorgos@gmail.com ή στο fax του δήμου με αριθμό 2681067690.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας