Πρόσκληση Δ.Σ. 03-02-2021

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 29 Ιανουαρίου  2021
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ.: 312
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 03η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 προσέλθετε σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη (μέσω skype), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 1. Συγκρότηση επιτροπής κατάρτισης Μητρώου Αρρένων έτους 2020.
 2. Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.
 3. Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής παραλαβής δημοτικών έργων.
 4. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής φυσικού εδάφους δημοτικών έργων.
 5. Συγκρότηση επιτροπής για την εκτέλεση διοικητικών πράξεων κλπ. και για την προσωρινή αφαίρεση αδειών καταστημάτων.
 6. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης/παραλαβής υπηρεσιών/προμηθειών των υπηρεσιών του δήμου για το έτος 2021.
 7. Τροποποίηση της αριθ. 143/2020 απόφασης του Δ. Σ. για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους δημοτικού έργου.
 8. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας «Προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού παιδικής χαράς οικισμού Παναγιάς Διασέλου».
 9. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση – βιοκλιματική παρέμβαση κέντρου οικισμού Άνω Καλεντίνης».
 10. Κατανομή πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του δήμου.
 11. Συμπλήρωση της απόφασης 130/2020 απόφασης για ορισμό δημοτικών συμβούλων δικαιούχων αποζημίωσης στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου.
 12. Αποδοχή δωρεάς χρήσης αυτοκινήτου από την Π. Ε. Άρτας.
 13. Έγκριση μετατροπής της ΕΤΑΝΑΜ Α. Ε. ΟΤΑ σε Αναπτυξιακό Οργανισμό.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας