Ασφαλτόστρωση δρόμου προς Μάραθο Τ.Κ. Διασέλλου

Προϋπολογισμός:
27.900,00 € με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24% 

Χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (8.000,00 €)
ΣΑΤΑ 2019 (19.900,00 €)
Κ.Α. 02.30.7333.020

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 06/11/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.