Αποκατάσταση οδού στην Τ.Κ. Σκουληκαριάς στην περιοχή Κουτσουρέικα – Ράχη

Προϋπολογισμός:
15.000,00 € με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24% 

Χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (10.000,00 €)
ΣΑΤΑ 2019 (5.000,00 €)
Κ.Α. 02.30.7333.032

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 18/10/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  (.doc)  |  ΤΕΥΔ (.pdf)
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ