Αποκατάσταση αγροτικών δρόμων στις περιοχές Τατσαίικα, Ντόβρα Βελεντζικού και Σκουληκαριά

Προϋπολογισμός:
28.524,00 € με Φ.Π.Α. 24%

 

Χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (20.000,00 €)
ΣΑΤΑ 2019 (8.524,00 €)
Κ.Α. 02.30.7333.073


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 31/07/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ