Απόφαση δρόμου Διχομοίρι – Τυμπά

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Άνω Καλεντίνη  21 Σεπτεμβρίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

Αριθ. Πρωτ: 5290

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ Ν. ΑΡΤΑΣ

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

1.      Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».

2.      τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010,

3.      Το γεγονός ότι από τις βροχοπτώσεις της 19ης Σεπτεμβρίου 2016 προκλήθηκαν ζημιές στη γέφυρα προς οικισμό Διχομοιρίου (του κατάντη πτερυγότοιχου) και θεωρείται επικίνδυνη για τη διέλευση κάθε τροχοφόρου,

4.      Την με αριθμό 5266/20-9-2016 απόφασή μας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ,

Η  διεξαγωγή της κυκλοφορίας κάθε τροχοφόρου οχήματος προς Διχομοίρι, να γίνεται από τη διαδρομή: Γέφυρα Βρατσίστα (πέρα Καλεντίνης) –  Ζυγό (Τυμπά) Διχομοιρίου – Διχομοίρι, λόγω ζημιών που υπέστη η γέφυρα προς οικισμό Διχομοιρίου.

Η διεξαγωγή της κυκλοφορίας από αυτή τη διαδρομή θα γίνεται μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές στη γέφυρα προς οικισμό Διχομοίρι.

 

ΚΟΙΝ:

 

1. Δ/νση Τεχνικών Έργων

 

    Π. Ε. Άρτας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Περικλής Α. Μίγδος

2. Αστυνομικό Τμήμα Άρτας

 

 

 

Εσωτ. Διανομή

 

Φ: 23 – έργων