Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για ΣΦΗΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Καλεντίνη  01 Απριλίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1091
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΘΕΜΑ:  Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για ΣΦΗΟ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ Ν. ΑΡΤΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του Ν.4555/2018 (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), όπως ισχύουν.

2) Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

3) Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/ 9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

4) Τις διατάξεις του N.4710/2020 (Α΄142).

5)Την με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

6) Την υποχρέωση συγκρότησης ομάδας εργασίας με αντικείμενο την προετοιμασία, την εκπόνηση και την παρακολούθηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

Συγκροτείται Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο την προετοιμασία, την εκπόνηση και την παρακολούθηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη, αποτελούμενη από τους εξής:

  1. Καρέζο Παύλο, μόνιμο υπάλληλο του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, κλάδου ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών.
  2. Παναγόπουλο Χρήστο, υπάλληλο ΙΔΟΧ του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, κλάδου ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών.
  3. Αδάμ Ελένη, υπάλληλο ΙΔΟΧ του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, κλάδου ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών.
  4. Παππά Νικόλαο, ειδικό συνεργάτη του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, κλάδου ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών.
  • Ο συντονισμός της ομάδας εργασίας ανατίθεται στον Καρέζο Παύλο.
  • Τη γραμματειακή υποστήριξη της Ομάδας Εργασίας θα ασκεί ο ειδικός συνεργάτης του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη Παππάς Νικόλαος.

Η Ομάδα Εργασίας μεριμνά ιδίως για τα παρακάτω:

α) Την κατάρτιση του Σ.Φ.Η.Ο. για την περιοχή παρέμβασης που ορίζεται από τον Φορέα Εκπόνησης και όλες τις επιμέρους ενέργειες που απαιτούνται, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών της παρ. 1 του άρθρου 7 της με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396 Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

β) Τη συλλογή των διαθέσιμων κειμένων, μελετών και στοιχείων που απαιτούνται για την κατάρτιση του Σ.Φ.Η.Ο. και ιδίως των αναγραφόμενων στην παρ. 2 του άρθρου 8 της με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396 Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

γ) Τη συνεργασία με τρίτα μέρη για την εκτέλεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για την κατάρτιση του Σ.Φ.Η.Ο., όπου αυτές απαιτούνται.

δ) Την πρόσκληση των εκπροσώπων των επαγγελματικών φορέων και των επιχειρήσεων της περιοχής παρέμβασης, καθώς και άλλων συλλογικών φορέων και εμπειρογνωμόνων της ηλεκτροκίνησης και την καταγραφή των σχετικών αναγκών και προτάσεων, ιδίως μέσω σχετικών συναντήσεων και αλληλογραφίας.

ε) Την ορθή παρακολούθηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση του Σ.Φ.Η.Ο.

Οι συνεδριάσεις καθώς και η γενικότερη λειτουργία της Ομάδας Εργασίας θα ορίζονται από τον Συντονιστή αυτής, εντός του ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών του Δήμου και δεν προβλέπεται επιπλέον αποζημίωση των μελών για τη συμμετοχή τους σε αυτή. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την υπογραφή της και μέχρι την τροποποίησή της από νεότερη. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α. ΜΙΓΔΟΣ