Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχων

 

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη με θητεία διάρκειας δυόμιση ετών, από 10.09.2014 έως 09.03.2017 και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1)Τον κ. Πλακούτση Παναγιώτη του ΛάμπρουΑντιδήμαρχο χωρίς αντιμισθία για τη Δημοτική Ενότητα Ηρακλείας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α. Κατά τόπονστις Τοπικές Κοινότητες Άνω Καλεντίνης, Διχομοιρίου, Βελεντζικού και Ρετσιανών τις εξής αρμοδιότητες:

-Υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.

-Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.

-Ευθύνη καλής λειτουργίας δημοτικών υπηρεσιών-προσωπικού που είναι εγκαταστημένες στη Δημοτική Ενότητα .

-Παρακολούθηση εξέλιξης έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.

-Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

– Καθαριότητας, ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού.

-Πολιτιστικών εκδηλώσεων-Αθλητισμού-Νεολαίας.

-Τουριστικής προβολής και ανάπτυξης.

2)Τον κ. Κουφούλη Νικόλαο του ΑθανασίουΑντιδήμαρχο χωρίς αντιμισθία για τη Δημοτική Ενότητα Τετραφυλίας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α. Κατά τόπονστις Τοπικές Κοινότητες Πηγών, Μεσοπύργου, Μεγαλόχαρης, Μηλιανών, Καστανιάς, Ελάτης, Αστροχωρίου τις εξής αρμοδιότητες:

-Υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου , βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.

-Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.

-Ευθύνη καλής λειτουργίας δημοτικών υπηρεσιών-προσωπικού που είναι εγκαταστημένες στη Δημοτική Ενότητα .

-Παρακολούθηση εξέλιξης έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.

-Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

– Καθαριότητας, ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού.

-Πολιτιστικών εκδηλώσεων-Αθλητισμού-Νεολαίας.

-Τουριστικής προβολής και ανάπτυξης.

3)Τον κ. Καλαμπόκη Παναγιώτη του ΝικολάουΑντιδήμαρχο με αντιμισθία για τη Δημοτική Ενότητα Γεωργίου Καραϊσκάκη και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α. Κατά τόπονστις Τοπικές Κοινότητες Διασέλλου, Κλειδίου, Σκουληκαριάς, Άνω Πέτρας, Δημαριού τις εξής αρμοδιότητες:

-Υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου , βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.

-Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.

-Ευθύνη καλής λειτουργίας δημοτικών υπηρεσιών-προσωπικού που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα .

-Παρακολούθηση εξέλιξης έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.

-Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

-Καθαριότητας, ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού.

-Πολιτιστικών εκδηλώσεων-Αθλητισμού-Νεολαίας.

-Τουριστικής προβολής και ανάπτυξης.

4)Τον κ. Χήτα Βασίλειο του Ευαγγέλου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α. Της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιώνκαι ιδίως:

1. Οικονομικών θεμάτων

– Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας –Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου –Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.

– Να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ( άρθρο 58 παρ.1 περιπτ. ε ν.3852/10, ΦΕΚ 114Α΄/2006, άρθρο 22 Β.Δ. 15-6-1959, ΦΕΚ 114Α΄/1959.ΕΣ Τμ.VII175/2007), καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.

2.Διοικητικών θεμάτων

Αναπλήρωση του Δημάρχου κωλυομένου ή απόντος και υπογραφή εγγράφων πλην χρηματικών ενταλμάτων.

-τη χορήγηση αδειών του προσωπικού

-την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών

-τη λειτουργία των ΚΕΠ

-τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

-τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια

-τη λειτουργία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και μεταναστών

-τη έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Β. Του Τμήματος Οργάνωσης – Προγραμματισμού

Γ.Του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ιδίως

-τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας)

-τα θέματα προβολής και Τουρισμού

-τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης.

-τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος

-την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για την λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος

-την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για την λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.

-τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος

-την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή

-τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών

-τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης

-την επιβολή προστίμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 22ΑΑ’/2001)

-γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Δ.Αρμοδιότητες Παιδείας , πολιτισμού και Αθλητισμού

Ε. Αρμοδιότητες Τμήματος Τεχνικών έργων

ΣΤ. Αρμοδιότητες Τμήματος Περιβάλλοντος , Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Β.Οι ανωτέρω κατά την διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδική αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Γ.Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Χήτας Βασίλειος.

Τις κατά τόπον αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων Πλακούτση Παναγιώτη, Κουφούλη Νικολάου και Καλαμπόκη Παναγιώτη σε περίπτωση απουσίας του θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος Χήτας Βασίλειος.

Δ.Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α. ΜΙΓΔΟΣ