Απόφαση Δημάρχου για Αντικατάσταση Αντιδημάρχου

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Άνω Καλεντίνη, 3 Ιουλίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

Αριθ. Πρωτ: 3466

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

 

 

ΘΕΜΑ: «Αντικατάσταση Αντιδημάρχου»

Απόφαση 

Ο Δήμαρχος Γεωργίου Καραϊσκάκη

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
2.Την υπ’ αριθ. ΓΠ-192/18-3-2014 Απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρ χής «Τροποποίηση της Απόφασης με αριθμό 2891/15.03.2013 (ΦΕΚ 630/Β΄/20.03.2013)και θέμα «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού − Κατοικιών 2011 που αφορούν στον De facto Πληθυσμό της Χώρας» (Β΄ 699).
3. Την υπ’ αριθ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
4. Το γεγονός ότι ο Δήμος μας έχει τρείς (3 ) Δημοτικές Ενότητες
5.Την με αριθμό 14/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Άρτας
6. Το από 24/8/2014 Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας των Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη
7. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.3ε & 3στ του Ν. 4051/2012 με τις οποίες αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 σχετικά με τον αριθμό των αντιδημάρχων που δικαιούνται αντιμισθίας
8. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη (ΦΕΚ. 852/10-4-2013τ..Β’.) όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 2128/28-8-2013/ τ. Β’) και ισχύει
9. Την αριθ. 1300/09.03.2017 ( ΑΔΑ: ΨΔΕΠΩ9Ξ-ΤΜ0) , απόφαση Δημάρχου Γεωργίου Καραϊσκάκη με την οποία ορίσθηκε ο κ. Καυκιάς Δημοσθένης του Ανδρέα ως Αντιδήμαρχος με αντιμισθία για την Δημοτική Ενότητα Ηρακλείας.
10. Την αριθ. 3417/30-6-2017 έγγραφη παραίτηση του κ. Καυκιά Δημοσθένη του Ανδρέα από την θέση Αντιδημάρχου
11. Την αριθ. 3455/03.07.2017 ( ΑΔΑ: ΩΞ8ΔΩ9Ξ-6ΞΒ) απόφαση Δημάρχου Γεωργίου Καραϊσκάκη περί αποδοχής παραίτησης του Καυκιά Δημοσθένη του Ανδρέα από την θέση Αντιδημάρχου για την Δημοτική Ενότητα Ηρακλείας
12. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου στο έργο του
.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει Αντιδήμαρχο για την Δημοτική Ενότητα Ηρακλείας με αντιμισθία τον Δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Πλακούτση Παναγιώτη του Λάμπρου , από 03.07.2017 και μέχρι το τέλος της Δημοτικής περιόδου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α. Κατά τόπον στις Τοπικές Κοινότητες Άνω Καλεντίνης, Διχομοιρίου, Βελεντζικού και Ρετσιανών τις εξής αρμοδιότητες:
-Υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
-Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτι-κή Ενότητα.
-Ευθύνη καλής λειτουργίας δημοτικών υπηρεσιών-προσωπικού που είναι εγκαταστημένες στη Δημοτική Ενότητα .
-Παρακολούθηση εξέλιξης έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
-Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
– Καθαριότητας, ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού.
-Πολιτιστικών εκδηλώσεων-Αθλητισμού-Νεολαίας.
-Τουριστικής προβολής και ανάπτυξης.

Β. Ο ανωτέρω κατά την διάρκεια της θητείας του δεν μπορείνα εκλεγεί μέλος του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδική αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.
Γ. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Πλακούτση Παναγιώτη του Λάμπρου σε περίπτωση απουσίας του θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος Χήτας Βασίλειος.
Δ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος