Απόφαση Δημάρχου για Αντικατάσταση Αντιδημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Καλεντίνη  17 Σεπτεμβρίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 4644
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

 

ΘΕΜΑ: «Αντικατάσταση Αντιδημάρχου»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
 2. Την υπ’ αριθ. ΓΠ-192/18-3-2014 Απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Τροποποίηση της Απόφασης με αριθμό 2891/15.03.2013 (ΦΕΚ 630/Β΄/20.03.2013) και θέμα «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού − Κατοικιών 2011 που αφορούν στον De facto Πληθυσμό της Χώρας» (Β΄ 699).
 3. Την υπ’ αριθ. 15150/15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
 4. Το γεγονός ότι ο Δήμος μας έχει τρείς (3 ) Δημοτικές Ενότητες
 5. Την με αριθμό 14/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Άρτας
 6. Το από 24/8/2014 Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας των Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη
 7. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 92 του Ν.3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3ε του άρθρου 3 του Ν.4051/2012, τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 256/31.12.2012 τεύχος Α’)και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/31.07.2017, τεύχος Α ́) , σχετικά με την αντιμισθία που δικαιούνται οι αντιδήμαρχοι.
 8. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη (ΦΕΚ. 852/10-4-2013τ..Β’.) όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 2128/28-8-2013/ τ. Β’) και ισχύει
 9. Την αριθ. 1300/09.03.2017 ( ΑΔΑ: ΨΔΕΠΩ9Ξ-ΤΜ0) απόφαση Δημάρχου Γεωργίου Καραϊσκάκη για τον ορισμό Αντιδημάρχων.
 10. Την αριθ. 4639/17.09.2018 έγγραφη παραίτηση του κ. Σοφούρη Νικολάου του Σπυρίδων από την θέση Αντιδημάρχου για την Δημοτική Ενότητα Γεωργίου Καραϊσκάκη
 11. Την αριθ. 4639/17.09.2018 απόφαση Δημάρχου Γεωργίου Καραϊσκάκη περί αποδοχής παραίτησης του κ. Σοφούρη Νικολάου του Σπυρίδων από την θέση Αντιδημάρχου για την Δημοτική Ενότητα Γεωργίου Καραϊσκάκη
 12. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου στο έργο του.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

 1.  Ορίζει τον κ. Καλαμπόκη Παναγιώτη του Νικολάου Αντιδήμαρχο με αντιμισθία για τη Δημοτική Ενότητα Γεωργίου Καραϊσκάκη από 09.2018 και μέχρι το τέλος της δημοτικής περιόδου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α. Κατά τόπον στις Τοπικές Κοινότητες Διασέλλου, Κλειδίου, Σκουληκαριάς, Άνω Πέτρας, Δημαριού τις εξής αρμοδιότητες:
– Υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου , βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
– Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
– Ευθύνη καλής λειτουργίας δημοτικών υπηρεσιών-προσωπικού που είναι εγκατεστημένες στη  Δημοτική Ενότητα.
– Παρακολούθηση εξέλιξης έργων και εργασιών που εκτελούνται στη  Δημοτική Ενότητα.
– Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
– Καθαριότητας, ύδρευσης  και ηλεκτροφωτισμού.
– Πολιτιστικών εκδηλώσεων-Αθλητισμού-Νεολαίας.
– Τουριστικής προβολής και ανάπτυξης.

 1. Ο ανωτέρω κατά την διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδική αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.
 2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ανωτέρω Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Χήτας Βασίλειος.
 3. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α. ΜΙΓΔΟΣ