Αποδοχή παραίτησης Αντιδημάρχου

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Άνω Καλεντίνη  11 Οκτωβρίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

Αριθ. Πρωτ: 5791

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

 

Απόφαση 

 Ο Δήμαρχος Γεωργίου Καραϊσκάκη Ν. Άρτας

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

2.Την υπ’ αριθ. ΓΠ-192/18-3-2014 Απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρ χής «Τροποποίηση της Απόφασης με αριθμό 2891/15.03.2013 (ΦΕΚ 630/Β΄/20.03.2013)και θέμα «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού − Κατοικιών 2011 που αφορούν στον De facto Πληθυσμό της Χώρας» (Β΄ 699).

3.Την υπ’ αριθ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.

4. Το γεγονός ότι ο Δήμος μας έχει τρείς (3 ) Δημοτικές Ενότητες

5.Την με αριθμό 14/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Άρτας

6.Το από 24/8/2014 Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας των Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη

7.Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.3ε & 3στ του Ν. 4051/2012 με τις οποίες αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 σχετικά με τον αριθμό των αντιδημάρχων που δικαιούνται αντιμισθίας

8.Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη (ΦΕΚ. 852/10-4-2013τ..Β’.) όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 2128/28-8-2013/ τ. Β’) και ισχύει

9. Τις αριθ. 6497/10-9-2014 & 6799/30-11-2015 αποφάσεις Δημάρχου Γεωργίου Καραϊσκάκη για τον ορισμό Αντιδημάρχων

10.Την αριθ. 5581/30-9-2016 έγγραφη παραίτηση του κ. Καλαμπόκη Παναγιώτη του Νικολάου από την θέση Αντιδημάρχου 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Α.Αποδέχεται την παραίτηση του κ. Καλαμπόκη Παναγιώτη του Νικολάου από την θέση του Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Γεωργίου Καραϊσκάκη και τον απαλλάσσει από την άσκηση των κατά τόπον αρμοδιοτήτων που του ανατέθηκαν με την αριθ. 6497/10-9-2014 απόφασή μας , από 11.10.2016

Β.Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και  στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

 ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α. ΜΙΓΔΟΣ