Αντικατάσταση αντιδημάρχου.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη, 30 Νοεμβρίου 2015

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

 

 

Αριθ. Πρωτ. : 6799

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση αντιδημάρχου.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Το άρθρο 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

 2. Την υπ’ αριθ. ΓΠ-192/18-3-2014 Απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρ χής «Τροποποίηση της Απόφασης με αριθμό 2891/15.03.2013 (ΦΕΚ 630/Β΄/20.03.2013)και θέμα «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού − Κατοικιών 2011 που αφορούν στον De facto Πληθυσμό της Χώρας» (Β΄ 699).

 3. Την υπ’ αριθ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.

 4. Το γεγονός ότι ο Δήμος μας έχει τρείς (3 ) Δημοτικές Ενότητες

 5. Την με αριθμό 14/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Άρτας

 6. Το από 24/8/2014 Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας των Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη

 7. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.3ε & 3στ του Ν. 4051/2012 με τις οποίες αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 σχετικά με τον αριθμό των αντιδημάρχων που δικαιούνται αντιμισθίας

 8. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη (ΦΕΚ. 852/10-4-2013τ..Β’.) όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 2128/28-8-2013/ τ. Β’) και ισχύει

 9. Την με αριθ. 6497/10.09.2014 (ΑΔΑ: 68ΧΩΩΗΟ-ΡΣΞ), απόφασή του με την οποία ορίστηκε ο κ. Πλακούτσης Παναγιώτης του Λάμπρου ως Αντιδήμαρχος χωρίς αντιμισθία για την Δημοτική Ενότητα Ηρακλείας.

 10. Την με αριθ. πρωτ. 6568/19.11.2015 επιστολή παραίτησης λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων του κου Πλακούτση Παναγιώτη του Λάμπρου από την ως άνω περιγραφόμενη θέση Αντιδημάρχου.

 11. Την ανάγκη αντικατάστασης του παραιτηθέντα Αντιδημάρχου πριν από τη λήξη της θητείας του.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

 

1. Αποδέχεται τη με αριθ. πρωτ. 6568/19.11.2015 αίτηση παραίτησης του κου Πλακούτση Παναγιώτη του Λάμπρου από τη θέση του Αντιδημάρχου, όπως αυτή περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 6497/10.09.2015 απόφαση, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.

2. Ορίζει Αντιδήμαρχο για την Δημοτική Ενότητα Ηρακλείας χωρίς  αντιμισθία τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κο Καυκιά Δημοσθένη του Ανδρέα από 01/12/2015 και για το υπόλοιπο διάστημα της θητείας, δηλαδή μέχρι 09-03-2017 και του αναθέτει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

Α. Κατά τόπον στις Τοπικές Κοινότητες Άνω Καλεντίνης, Διχομοιρίου, Βελεντζικού και Ρετσιανών τις εξής αρμοδιότητες:

α. Υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.

β. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.

γ. Ευθύνη καλής λειτουργίας δημοτικών υπηρεσιών-προσωπικού που είναι εγκαταστημένες στη Δημοτική Ενότητα .

δ. Παρακολούθηση εξέλιξης έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.

ε. Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ. Καθαριότητας, ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού.

ζ. Πολιτιστικών εκδηλώσεων-Αθλητισμού-Νεολαίας.

η. Τουριστικής προβολής και ανάπτυξης.

 

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 6497/10.09.2015 προηγούμενη Απόφαση περί ορισμού Αντιδημάρχων, όπως έχει.

4. Η παρούσα Απόφαση θα δημοσιευθεί μία φορά σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα του Νομού και στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α. ΜΙΓΔΟΣ