Αντικατάσταση Αντιδημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Καλεντίνη  27 Οκτωβρίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Αριθ. Πρωτ : 6042
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
2.Την υπ’ αριθ. ΓΠ-192/18-3-2014 Απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρ χής «Τροποποίηση της Απόφασης με αριθμό 2891/15.03.2013 (ΦΕΚ 630/Β΄/20.03.2013)και θέμα «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού − Κατοικιών 2011 που αφορούν στον De facto Πληθυσμό της Χώρας» (Β΄ 699).
3.Την υπ’ αριθ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
4. Το γεγονός ότι ο Δήμος μας έχει τρείς (3 ) Δημοτικές Ενότητες
5.Την με αριθμό 14/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Άρτας
6.Το από 24/8/2014 Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας των Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη
7.Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.3ε & 3στ του Ν. 4051/2012 με τις οποίες αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 σχετικά με τον αριθμό των αντιδημάρχων που δικαιούνται αντιμισθίας
8.Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη (ΦΕΚ. 852/10-4-2013τ..Β’.) όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 2128/28-8-2013/ τ. Β’) και ισχύει
9. Την αριθ. 6497/10.09.2014 ( ΑΔΑ:68ΧΩΩΗΟ-ΡΣΞ) , απόφαση Δημάρχου Γεωργίου Καραϊσκάκη με την οποία ορίσθηκε ο κ. Καλαμπόκης Παναγιώτης του Νικολάου ως Αντιδήμαρχος με αντιμισθία για την Δημοτική Ενότητα Γεωργίου Καραϊσκάκη.
10. Την αριθ. 5581/30-9-2016 έγγραφη παραίτηση του κ. Καλαμπόκη Παναγιώτη του Νικολάου από την θέση Αντιδημάρχου
11.Την αριθ. 5791/11.10.2016 ( ΑΔΑ: 6Λ09Ω9Ξ-065 ) απόφαση Δημάρχου Γεωργίου Καραϊσκάκη περί αποδοχής παραίτησης του Καλαμπόκη Παναγιώτη του Νικολάου από την θέση Αντιδημάρχου για την Δημοτική Ενότητα Γεωργίου Καραϊσκάκη.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Α.  Ορίζει Αντιδήμαρχο για την Δημοτική Ενότητα Γεωργίου Καραϊσκάκη με αντιμισθία τον Δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Σοφούρη Νικόλαο του Σπυρίδων  , από 27.10.2016 και για το υπόλοιπο της θητείας δηλαδή μέχρι 09.03.2017  και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α. Κατά τόπον στις Τοπικές Κοινότητες Διασέλλου, Κλειδίου, Σκουληκαριάς, Άνω Πέτρας, Δημαριού τις εξής αρμοδιότητες:
-Υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου , βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
-Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
-Ευθύνη καλής λειτουργίας δημοτικών υπηρεσιών-προσωπικού που είναι εγκατεστημένες στη  Δημοτική Ενότητα .
-Παρακολούθηση εξέλιξης έργων και εργασιών που εκτελούνται στη  Δημοτική Ενότητα.
-Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
-Καθαριότητας, ύδρευσης  και ηλεκτροφωτισμού.
-Πολιτιστικών εκδηλώσεων-Αθλητισμού-Νεολαίας.
-Τουριστικής προβολής και ανάπτυξης.

Β.Ο ανωτέρω κατά την διάρκεια της θητείας του δεν μπορούν να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδική αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.
Γ. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Σοφούρη Νικολάου του Σπυρίδων σε περίπτωση απουσίας του θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος Χήτας Βασίλειος.
Δ.Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α. ΜΙΓΔΟΣ