ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάθεση υπηρεσίας: “Υπηρεσίες Επιστημονικού συμβούλου Υποστήριξης για την Διαχείριση της πράξης SMENSWICT” του Προγράμματος INTERREG IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020

 

 

 

Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη προτίθεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες Επιστημονικού συμβούλου Υποστήριξης για την Διαχείριση της πράξης SMENSWICT» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών.
Η υπηρεσία αποτελεί «Δημόσια σύμβαση γενικής υπηρεσίας» σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ 1_9β του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) και θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με το αρ. 118 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α7147/8-8-2016).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Παράρτημα 1 – Υπ. αριθ. 2 / 2020 Μελέτη (.pdf)
Παράρτημα 2 – Υπόδειγμα Προϋπολογισμού Οικονομικής Προσφοράς (.doc)
Παράρτημα 3 – Υποδείγματα πινάκων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας (.doc)

Προϋπολογισμός:
14.999,99 ευρώ (συμπεριλ. Φ.Π.Α 24%)

Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και Αλβανίας
μέσω του προγράμματος Ιnterreg IPA CBC Programme “Greece – Albania 2014-2020”
Κ.Α.: 69.7425.001
CPV: 79415200-8

Yποβολή προσφορών μέχρι την Τετάρτη 20/05/2020 και μέχρι ώρα 10.00 π.μ.


The Project is co-funded by the European Union and by National Funds of Greece & Albania
via the Ιnterreg IPA CBC Programme “Greece – Albania 2014-2020”