ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάθεση υπηρεσίας: “Δαπάνες εκπαιδευτικών εκδηλώσεων – εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας της πράξης SMENSWICT” του Προγράμματος INTERREG IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020

 

 

 

Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη προτίθεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο «Δαπάνες εκπαιδευτικών εκδηλώσεων – εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας της πράξης SMENSWICT» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών.
Η υπηρεσία αποτελεί «Δημόσια σύμβαση γενικής υπηρεσίας» σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ 1_9β του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) και θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με το αρ. 118 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α7147/8-8-2016).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Παράρτημα 1 – Υπ. αριθ. 1 / 2020 Μελέτη (.pdf)
Παράρτημα 2 – Υπόδειγμα Προϋπολογισμού Οικονομικής Προσφοράς (.doc)
Παράρτημα 3 – Υποδείγματα πινάκων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας (.doc)

Προϋπολογισμός:
16.999,98 ευρώ (συμπεριλ. Φ.Π.Α 24%)

Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και Αλβανίας
μέσω του προγράμματος Ιnterreg IPA CBC Programme “Greece – Albania 2014-2020”
Κ.Α.: 69.7425.005
CPV: 79952000-2

Yποβολή προσφορών μέχρι την Τετάρτη 20/05/2020 και μέχρι ώρα 10.00 π.μ.


The Project is co-funded by the European Union and by National Funds of Greece & Albania
via the Ιnterreg IPA CBC Programme “Greece – Albania 2014-2020”