ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την ανάθεση προμήθειας: «Προμήθεια εξοπλισμού ψηφιακών υποδομών του έργου «Extrovert Roads» του Προγράμματος INTERREG IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020» (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ)

 

Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη προτίθεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού ψηφιακών υποδομών του έργου  «Extrovert Roads» του Προγράμματος  INTERREG IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020», ως κάτωθι:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (επικαιροποιημένη)
Παράρτημα 1 Τεχνική Περιγραφή (επικαιροποιημένη)

Προϋπολογισμός: 1.519,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24% )

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
INTERREG IPA II Cross-border Cooperation Programme “Greece – Albania 2014 – 2020”
Κ.Α.: 70.7134.001
CPV: 30237300-2

Yποβολή προσφορών μέχρι την 22/11/2019. 


The Project is co-funded by the European Union and by National Funds of Greece & Albania