ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ (4/2021) για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων [ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ: από 25/11/2021 έως και 01/12/2021]

Ο ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη, ως κάτωθι:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Αριθμός ατόμων Χρόνος απασχόλησης
Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη Άνω Καλεντίνη Άρτας ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων Μερικής απασχόλησης Από την υπογραφή σύμβασης έως τη λήξη διδακτικού έτους 2021-2022
1


Υποβολή αιτήσεων από την Πέμπτη 25/11/2021 έως και την Τετάρτη 01/12/2021.

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο τη συνημμένη αίτηση με αριθμό ΣΟΧ 4/4379/24-11-2021 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: info@gkaraiskakis.gr

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ (4/2021) (ΑΔΑ: 6ΕΛΠΩ9Ξ-ΞΟΜ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (οδηγίες)
ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (.doc)