ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών [ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: από 8/10/2021 έως και 18/10/2021]

 Ο ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη, µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, που εδρεύει στην Άνω Καλεντίνη, ως κάτωθι:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
101 Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη Άνω Καλεντίνη ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 8 μήνες 1


Υποβολή αιτήσεων από Παρασκευή 08/10/2021 έως και Δευτέρα 18/10/2021.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3.2021 ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 3.2021 ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ ΠΕ ΤΕ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η/Υ
ΣΟΧ 3/2021_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ