ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ (2/2022) για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων [ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: από 03/08/2022 έως και 17/08/2022]

Ο ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη, ως κάτωθι:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Αριθμός ατόμων Χρόνος απασχόλησης
Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη Άνω Καλεντίνη Άρτας ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων Μερικής απασχόλησης Πλήρους απασχόλησης Διδακτικό έτος 2022-2023
9 1


Υποβολή αιτήσεων από την Τετάρτη, 03/8/2022 έως και την Τετάρτη, 17/8/2022.

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό ΣΟΧ2/2369/2-8-2022 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση:info@gkaraiskakis.gr είτε στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη, Άνω Καλεντίνη Άρτας, Τμήμα ανθρώπινου δυναμικού και διοικητικής μέριμνας, αρμόδιοι υπάλληλοι για την παραλαβή Ροκάς Θεόδωρος τηλ 2681360809 και Φλούδας Σπυρίδων 2681360819. Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί είτε ηλεκτρονικά είτε στα γραφεία της υπηρεσίας, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ (2/2022) (ΑΔΑ: Ω22ΔΩ9Ξ-ΨΛΔ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (οδηγίες)
ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (.doc)