ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Άνω Καλεντίνη  28/6/2012

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                           Αριθμ. Πρωτ. 8024

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη Ν. Αρτας . ύστερα από την υπ’ αριθ. 115/2012 απόφαση του Δ.Σ, η οποία ελέγχθηκε για την νομιμότητά της και εγκρίθηκε με το αριθμ. 35451/2283-28/06/2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Εργάτες/τριες γενικών καθηκόντων (πυρασφάλειας)

3

1. Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα . 
2. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.  

Δύο (2)  μήνες

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1.  Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  1.  Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07
  1.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  1.  Πιστοποιητικό εντοπιότητας
  1.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους δώδεκα ( 12 ) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων προκειμένου να κριθεί εάν έχει κώλυμα πρόσληψης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη (Δ/νση: Άνω Καλεντίνη 47044, τηλ: 2681360809) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Ροκκάς Θεόδωρος  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων της επιχείρησης η οποία είναι η 29/6/2012 . Δηλαδή από τις 2/7/2012 έως στις 6/7/2012.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΓΑΛΛΙΚΑΣ