ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  Άνω Καλεντίνη,   6 Φεβρουαρίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

  Αριθ. Πρωτ : 725
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Θ.ΡΟΚΚΑΣ          ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Άνω Καλεντίνη
ΤΑΧ. ΚΩ∆.: 47044                  
ΤΗΛ.: 2681360809 FAX: 2681067690

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η  
Σας ανακοινώνουμε ότι στις 6/2/2017 αναρτήθηκαν οι πίνακες ( ονομαστικοί, κατάταξης , επιλογής & απορριπτέων )της αριθ. ΣΟΧ1/6819/6-12-2016 ανακοίνωσης πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη Νομού Άρτας.
Για να δείτε τους πίνακες πατήστε εδώ.
 Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ– Αποκεντρωμένο Τμήμα Θεσσαλονίκης (Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, Κτίριο ZEDA, Τ.Κ. 57001 Θέρμη) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου  (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.
                            

                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

                                                               ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α. ΜΙΓΔΟΣ