ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ Τ.Μ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ

Τέθηκε σε  λειτουργία η ειδική πλατφόρμα δήλωσης τετραγωνικών ακινήτων
https://tetragonika.govapp.gr

Σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 2 του Ν.4647/2019: «Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1η.1.2020».

Το θέμα αφορά στη δήλωση της διαφοράς που υπάρχει ανάμεσα στα δηλωθέντα στο Ε9 και στους λογαριασμούς ρεύματος τετραγωνικά.

Μέσω της εφαρμογής https://tetragonika.govapp.gr οι πολίτες καλούνται να δηλώσουν στον οικείο δήμο τα πραγματικά στοιχεία των ακινήτων, καθώς τυχόν ανακρίβειες επισύρουν τις κυρώσεις που προβλέπονται στην εφαρμοζόμενη για τα έσοδα των δήμων νομοθεσία (άρθρο 2, νόμου 429/1976, παρ. 11 και 14, άρθρο 10, νόμου 1080/1980, παρ. 12 και 16, άρθρο 24, νόμου 2130/1993).

Για την ηλεκτρονική διόρθωση ΔΕΝ απαιτείται η υποβολή κάποιου δικαιολογητικού από τον πολίτη. Αρκεί μόνο η ταυτοποίηση με τους κωδικούς που χρησιμοποιούνται για την είσοδο στο Taxis. Η διαφορά ανάμεσα στα τετραγωνικά μέτρα που είναι δηλωμένα στο Ε9 και σε εκείνα βάσει των οποίων γίνεται η χρέωση των δημοτικών τελών προκύπτει αυτόματα.

Εάν για κάποιο ακίνητο δεν είναι δυνατή η δήλωση μέσω της εφαρμογής, οι πολίτες πρέπει να απευθύνονται στον Δήμο, μέχρι 31 Μαρτίου 2020.
Για την υποβολή της δήλωσης που γίνεται αυτοπροσώπως στον Δήμο μας
, οι ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει να προσκομίζουν τα εξής δικαιολογητικά:
– Τίτλο ιδιοκτησίας
– Τίτλο τακτοποίησης (αν υπάρχει)
– Πρόσφατο Ε9 από το οποίο προκύπτει και το ΑΦΜ
– Πρόσφατο λογαριασμό του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας ή βεβαίωση από τον ΔΕΔΔΗΕ (εφόσον έχει γίνει διακοπή*)
– Αστυνομική ταυτότητα ή/και εξουσιοδότηση σε περίπτωση μη προσέλευσης του ίδιου του ιδιοκτήτη.

(* Επισημαίνεται ότι η ρύθμιση επιτρέπει και τη δήλωση αδήλωτων επιφανειών μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, προκειμένου η απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη και τους δημοτικούς φόρους να ισχύσει και για τα επιπλέον τετραγωνικά που θα δηλωθούν, υπό την προϋπόθεση η μη χρησιμοποίηση του μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου να έχει δηλωθεί με υπεύθυνη δήλωση στον Δήμο μας μέχρι τις 31.12.2019 (σύμφωνα με το άρθρο 103 παράγραφος 1 του Ν.4604/2019) ώστε η απαλλαγή από τους δημοτικούς φόρους και τα δημοτικά τέλη να ισχύει κατ’ αρχάς αναδρομικά και μέχρι τις 31.12.2019 και εν συνεχεία και για το χρονικό διάστημα από την 1.1.2020 και μέχρι την επαναχρησιμοποίηση και ηλεκτροδότηση του ακινήτου.)

Η ρύθμιση καλύπτει κάθε είδους φόρους, τέλη και εισφορές προς τον Δήμο μας και αφορά κάθε είδους ακίνητα, όπως για παράδειγμα κατοικίες, καταστήματα, αποθήκες, βοηθητικούς και κοινόχρηστους χώρους κτηρίων, νόμιμα ή τακτοποιημένα αυθαίρετα κ.λπ. Η υποχρέωση πληρωμής δημοτικών τελών και δημοτικών φόρων για τις επιφάνειες που θα δηλωθούν ισχύει από την 1.1.2020.